තරුණ ගැහැණු ළමයා සිතුවේ ඇයට අසභ්‍ය තරුවක් වීමට හැකියාවක් ඇති බවයි