ආධුනික අරාබි යොවුන් බූරුවා විශාල කුකුළෙකු විසින් කෙලවා ඇත