නව යොවුන් වියේ තම අදක්ෂ පෙම්වතා වෙනුවෙන් මුදල් උපයයි