උණුසුම් යෞවනයා පළමු වරට කිසිවක් අතපසු නොකිරීමට උත්සාහ කරයි!