තුර්කි ආධුනික යුවළක් ඔවුන්ගේ පළමු පුද්ගලික ලිංගික ටේප් එක සාදයි