ඇගේ පළමු ආධුනික කාමුක රූගත කිරීමෙහි උණුසුම් බූරු යොවුන් විය