ඔබේ උෂ්ණත්වය ටිකක් අඩුයි මට ඔබව උණුසුම් කිරීමට අවශ්‍යයි