අම්මා රාත්‍රී කෑම මේසයේදී දියණියන් බීඑෆ් කුකුළා අල්ලා ගනී