කෙට්ටු කෙල්ල වල් ලෙස ඇගේ පෙම්වතුන්ගේ කුකුළා පදින්න