සම්මුඛ පරීක්ෂණය අතරතුරදී මගුලට හසු වූ පුදුම කුකුළු පැටියා